PROVOZNÍ  ŘÁD  ŠKOLNÍ  JÍDELNY

 

Z ustanovení § 119 zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky č.107/2005 Sb. o školním stravování a z provozních potřeb školní jídelny vyplívají pro strávníky školní jídelny zejména tyto povinnosti:

 

 

 • všichni strávnici jsou povinni vyplnit a odevzdat podepsané (u nezletilých zákonní zástupci) přihlášky ke stravování
 • každý strávník si zakoupí stravovací kartu, ke které bude v PC zřízeno osobní konto
 • každý strávník (u nezletilých zákonní zástupci) zajistí založení souhlasu s inkasem na úhradu stravného u svého peněžního ústavu. Klienti České spořitelny zřídí souhlas s inkasem ze svého sporožirového účtu ve prospěch sběrného účtu č.0101260311/0800. Klienti ostatních peněžních ústavů zřídí u svého peněžního ústavu souhlas s inkasem ze svého běžného účtu ve prospěch účtu č.604534329/0800. Zřízení souhlasu s inkasem potvrdí peněžní ústav majiteli účtu razítkem na tiskopisu, který strávník odevzdá ve školní jídelně co nejdříve, aby mu mohlo být zřízeno osobní konto
 • vyúčtování stravného probíhá na začátku měsíce zpětně za skutečně odebranou stravu v daném měsíci. Je proto nutné, aby majitel účtu měl na svém účtu dostatek finančních prostředků na úhradu stravného vždy k 15. dni v měsíci
 • v případě nedostatečných finančních prostředků na účtu nebude provedena inkasní platba, osobní konto strávníka bude ihned zablokováno a nebude mu umožněn odběr stravy až do doby uhrazení dluhu
 • pokud, že strávník nebude mít dva po sobě jdoucí měsíce uhrazené stravné v termínu splatnosti (k 15 dni v měsíci) bude vyřazen z evidence strávníků a nebude mu umožněn odběr stravy
 • školní jídelna nabízí výběr ze dvou až tří hlavních jídel
 • ve školní jídelně je bezobjednávkový systém, tzn. jednotlivá strava se neodhlašuje ani nepřihlašuje
 • školní jídelna je otevřena po dobu prodeje svačin: od 8.45 hod. do 8.55 hod.

                                                                                           od 9.40 hod. do 10.00 hod.

 • obědy se vydávají pro cizí strávníky v době: 11.00 hod do 11.45 hod.

                                  pro školní stravování v době: 11.45 hod  do 13.45 hod.

-     při školním stravování vstupují strávnici do školní jídelny na pokyn dozoru

 • strávnici po vstupu do jídelny si umyjí ruce, vyzvednou podnos a u výdejního okénka nahlásí druh hlavního jídla, které si potom odeberou, postoupí k pokladně, kde pomocí stravovací karty otevřou své osobní konto, a pokladní naúčtuje odebranou stravu
 • po konzumaci oběda odnesou strávníci nádobí k určenému prostoru, příbory odevzdají do nádoby k tomu určené, odnášení nádobí a příboru mimo školní jídelnu je zakázáno
 • strávnici jsou povinni chovat se při jídle ohleduplně, v souladu se společenskými pravidly při stravování
 • dojde- li k potřísnění podlahy (vylitá polévka, nápoje, upadnuvší jídlo apod.) nahlásí strávník ihned tuto skutečnost zaměstnancům školní jídelny nebo dozoru, kteří zajistí okamžitě nápravu a zabezpečí, aby nedošlo k uklouznutí procházejících strávníku
 • jídla prodávána v rámci školního stravování konzumují strávnici jen v prostorách školní jídelny, v případě nemoci je umožněno první den vyzvednutí oběda do jídlonosiče
 • výše stravného v rámci školního stravování je řešeno dle vyhlášky č.107/2005Sb, žáci jsou zařazování do kategorií dle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce tj. od 1.9 – 31.8.

                                          7 let -  10 let………………. 25,- Kč

                                         11 let -  14 let ……………… 27,- Kč

                                         15 let a  více   ……………… 28,- Kč

 • dojde-li k úrazu, nevolnosti apod. ve školní jídelně, ohlásí strávník tuto skutečnost

dozoru případně řediteli školní jídelny

 • technické nebo hygienické závady hlásí strávník řediteli školní jídelny případně hlavní

kuchařce

 • připomínky k pokrmům ohlásí strávník řediteli školní jídelny nebo hlavní kuchařce
 • s jídelním lístkem se mohou strávnici seznámit ve školní jídelně nebo na jidelnavelenice.cz
 • při odběru stravy do jídlonosiče musí být dodrženy předepsané hygienické zásady – viz. pravidla pro výdej stravy do jídlonosičů „
 • používání vlastních do jídelny donesených surovin je zakázáno
 • tento provozní řád je k dispozici ve školní jídelně

 

 

 

Pravidla pro výdej stravy do jídlonosičů: 

 

 • strávník si donese čistý jídlonosič
 • do skleněných nebo znečištěných nádob nebude strava vydána
 • dle § 26 zákona č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví je osoba povinna zajistit, aby předměty běžného nezpůsobily poškození zdraví fyzických osob nebo nepříznivě ovlivnilo potraviny nebo pokrm.
 • pokrmy jsou určené k okamžité spotřebě
 • dle vyhlášky MZ č. 137/2004 § 25 odst. 2 má být oběd spotřebován do 4 hodin po naplnění za dodržení podmínek pro uchovávaní  při teplotě teplých a studených pokrmů

 

 

 

 

 

                                                                                            Jaromír Smolek

                                                                                         ředitel školní jídelny